A. Bedrijf en resultaten

A.1. Activiteiten

DELA Coöperatie is in 1937 opgericht om goede, waardige uitvaarten mogelijk te maken voor haar leden, ongeacht rang of stand. Door de uitvaarten te verzekeren én te verzorgen wordt dat op een betrokken en persoonlijke wijze waargemaakt voor alle leden. DELA biedt zekerheid, zorg én continuïteit. De hele dienstverlening staat in het teken van de verbondenheid tussen mensen en generaties en het verder helpen van nabestaanden.

DELA streeft naar een zo zorgeloos mogelijke toekomst voor alle leden. Het volbrengen van de missie vereiste volharding en strijdvaardigheid; dat vormde het karakter van de coöperatie.

A.1.1. Kernwaarden en missie

DELA is een coöperatieve onderneming die zich richt op de continuïteit van het leven. Het is onze ambitie dat onze leden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Met onze brede financiële en praktische dienstverlening staan wij hen daartoe met raad en daad bij. De missie van DELA is: ‘Wij geven elkaar zekerheid, zorg en continuïteit’.

De leden en de DELA-organisatie borgen samen de continuïteit van de coöperatie en bewaken dat onze grondgedachte tot in lengte van jaren blijft bestaan en functioneren. Het businessmodel is eenvoudig en draait om:

 • De bundeling van kracht van zoveel mogelijk leden;
 • De kostenefficiënte inkoop en organisatie van een waardig afscheid;
 • De structurele waardecreatie voor stakeholders door de vier hoofddoelen te realiseren;
 • Het borgen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en relevantie. Wij willen een bedrijfsvoering die het milieu zo minimaal mogelijk belast en bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waaraan iedereen mee kan doen.

A.1.2. Koers en strategie

Ambitie: dit gewaagde doel maakt het voor iedereen duidelijk

Waar willen we naartoe? Wat is onze ultieme ambitie? Zowel onze missie als strategie komen terug in het gewaagde doel dat we voor DELA voor het komend decennium hebben geformuleerd: "In 2030 geven vijf miljoen leden in Europa elkaar zekerheid, zorg en continuïteit”.

Het gewaagde doel voor DELA Nederland in de huidige planperiode is met name gericht op maatschappelijke betrokkenheid en excellente dienstverlening en luidt: "In 2020 is DELA de meest betrokken coöperatie die het leven méér betekenis geeft".

In België is DELA in een fase van groei, zowel autonoom als door middel van acquisities. Het gewaagde doel voor DELA België voor deze planperiode is gekoppeld aan de opbouw van bekendheid en reputatie en luidt: “In 2020 is DELA dé uitvaartspecialist van België die er staat als één warme familie voor alle andere families”.

Voor het onlangs gestarte DELA Duitsland was in 2018 nog geen gewaagd doel geformuleerd, anders dan het maken van een goede entree op de Duitse markt.

Onze hoofddoelen: zo creëren we waarde

De mate waarin wij goed presteren, stellen we vast aan de hand van vier hoofddoelen. Door de doelen te realiseren, creëren we waarde voor onze belangrijkste stakeholders:

 • Onze leden: bevelen leden en klanten onze dienstverlening aan? Indicator daarbij zijn onze nettopromotorscores (NPS).
 • Onze financiën: in welke mate kunnen wij winstdeling blijven geven aan onze leden, nu en straks? Als indicator kijken we naar de verwachte gemiddelde winstdeling.
 • Onze mensen: vinden zij DELA het leukste bedrijf om bij te werken? Indicator: Indicator van trots en tevredenheid wordt gemeten via de jaarlijkse Great Place to Work-meting.
 • Onze omgeving: wat vinden zij? Hoe kijkt de buitenwereld naar DELA? Als indicator monitoren we in Nederland onze reputatieontwikkeling via de metingen van het Reputation Institute. In België meten we de mate waarin DELA wordt gezien als dé uitvaartspecialist.

Meerjarenstrategie: deze beweging willen we maken

De koers van coöperatie DELA is in beginsel 'tijdloos' en geldt ieder jaar opnieuw. Anders is dat voor onze strategie: die geldt voor de huidige planperiode en zegt iets over de fase waarin we als onderneming opereren. Op groepsniveau is de strategie als volgt samen te vatten:

 • De positie in onze kernmarkten Nederland en België versterken door uitbreiding van productproposities en acquisities;
 • De internationale expansie maakt het mogelijk de groei van het aantal leden te kunnen voortzetten waardoor we schaalvoordelen steeds meer kunnen inzetten;
 • De verdere vergroting van de wendbaarheid, het digitaal meesterschap en het aanpassingsvermogen van onze organisatie moeten het mogelijk maken dat DELA, ook voor de leden van morgen, aan de verwachtingen van haar leden kan blijven voldoen door het leveren van excellente dienstverlening en door kostenefficiënt te opereren;
 • Nieuwe domeinen ontwikkelen op het gebied van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en relevantie en het op dit gebied introduceren van producten en diensten met het DELA-DNA.

A.1.3. Algemene informatie

DELA Coöperatie -statutair gevestigd in Eindhoven Oude Stadsgracht 1, KvK-nummer 17012026- is een holding met zowel verzekerings- als uitvaartverzorgingsactiviteiten die actief is in Nederland, België en in Duitsland. De verzekeringsactiviteiten binnen DELA worden uitgeoefend via de entiteit DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V. (verder: DELA Natura), statutair gevestigd in Eindhoven Oude Stadsgracht 1, KvK-nummer 17078393.

Ultimo 2018 had DELA Coöperatie 1.985 (2017: 1.852) werknemers in dienst, waarvan 405 in België (2017: 393) en 11 in Duitsland (2017: 6).

Het SFCR is opgesteld door en onder verantwoording van het management. De informatie over de SCR is ook opgenomen in de jaarrekening van DELA. Deloitte Accountants heeft de jaarrekeningen van DELA Coöperatie, alsmede die van DELA Natura over 2018 gecontroleerd en er goedkeurende verklaringen bij afgegeven.

Hieronder is de juridische structuur van DELA Coöperatie weergegeven.

Organigram juridische structuur DELA Coöperatie

Organigram juridische structuur DELA Coöperatie

Stichting DELA Depositary & Management (gevestigd te Eindhoven) is niet opgenomen in het organigram van de DELA Groep. Reden is dat een stichting geen juridische eigenaar kent. DELA heeft over Stichting DELA Depositary & Management wel de overwegende zeggenschap en daarom worden de financiële gegevens hiervan voor 100% in de consolidatie opgenomen. Per 1 januari 2019 is de stichting omgezet in een B.V.

DELA Uitvaartverzorging N.V. heeft op 1 januari 2018 haar belang in UNC Holding N.V. uitgebreid van 50% naar 70%. Voor deze uitbreiding van het belang is € 0,2 miljoen betaald. Met deze transactie is een meerderheidsbelang verworven in UNC Holding B.V. en daarom zijn de financiële gegevens van deze vennootschap vanaf deze datum volledig in de consolidatie opgenomen. In 2017 was UNC nog voor 50% in de consolidatie opgenomen.

Op 1 januari 2018 is Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V. gefuseerd met DELA Uitvaartverzorging N.V.

DELAmondo Vastgoed B.V. heeft in 2018 haar naam gewijzigd in DomusDELA Vastgoed B.V. en DELAmondo Klooster B.V. heeft in 2018 haar naam gewijzigd in DomusDELA Klooster B.V.

De verschillen tussen de omvang van het vermogen op de Solvency-II-balans en de balans in de jaarrekening worden toegelicht in hoofdstuk D.

Naam en contactgevens van de toezichthouder

Naam: De Nederlandsche Bank
Bezoekadres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam

Telefoonnummer: +31 800 020 1068
Email: info@dnb.nl

Naam en contactgegevens van de externe accountant

Naam: Deloitte Accountants
Bezoekadres: Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA  Amsterdam
Telefoonnummer: +31 88 288 2888

A.2. Prestaties op gebied van verzekeringen

De omvang van onze totale portefeuille gemeten naar aantal verzekerden is voor DELA Natura een belangrijk speerpunt. In een krimpende markt voor individuele levensverzekeringen wisten wij ook in 2018 weer een aanzienlijke groei te realiseren. Die groei kwam voort uit alle drie de productgroepen: uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en spaarverzekeringen. Met de verbreding van onze dienstverlening betekenen wij niet alleen meer voor onze bestaande leden en klanten, maar trekken we ook nieuwe verzekerden aan. Geconsolideerd bedroeg de autonome netto-aanwas circa 81.200 verzekerden (2017: circa 80.500 verzekerden). Mede als gevolg van niet-autonome groei bedroeg de totale netto aanwas circa 123.000 verzekerden.

Kerncijfers DELA Natura

Aantallen

Kerncijfers DELA Natura
   2018 2017 Delta    
           
Aantal werknemers 573  566  1,2%    
           
Aantal verzekerden Nederland 3.218.355  3.176.382  1,3%    
Aantal verzekerden België 835.392  758.456  10,1%    
Aantal verzekerden Duitsland 4.100  ‑       
Totaal aantal verzekerden 4.057.847  3.934.838  3,1%    

Bedragen: x € 1 miljoen

  2018 2017 Delta    
           
Balanstotaal 5.919 5.898 0,3%    
Waarde beleggingen 5.633 5.728 ‑1,7%    
Verzekerd kapitaal 42.987 38.705 11,1%    
Technische voorziening 4.584 4.291 6,8%    
Eigen vermogen 1.009 1.241 ‑18,7%    
In % technische voorziening 22 29 ‑23,9%    
           
Aanwezige solvabiliteit 1.671 1.747 ‑4,3%    
Vereiste solvabiliteit 433 534 ‑19,0%    
Solvabiliteitsratio 386% 327% 18,1%    
           
Premie-inkomen Nederland 341,6 335,9 1,7%    
Premie-inkomen België 108,9 98,9 10,1%    
Premie-inkomen Duitsland 0,3        
Totaal premie-inkomen 450,8 434,8 3,7%    
           
Resultaat Beleggingen ‑114 433      
           
Technische kosten NL 92 84 9,6%    
Technische kosten BE 33 31 7,8%    
Technische kosten DE 6 0      
Totaal technische kosten 131 115 14,4%    
           
Winstdeling / backservice 42 18 138,4%    
           
Nettoresultaat ‑172 257      

De autonome groei in het premie-inkomen kwam uit op 4% (2017: 9%) en steeg tot € 451 miljoen. De oorzaak van de geringere groei ten opzichte van 2017 ligt geheel in de daling van het volume koopsommen bij de spaarverzekeringen. In Nederland werd de groei in de volle breedte gedragen door alle drie de productgroepen: uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en spaarverzekeringen. België realiseerde de grootste procentuele premiestijging indien de start in Duitsland niet wordt meegerekend.

Operationeel resultaat
Het operationeel resultaat was goed, maar wel beduidend lager dan in 2017. Dit was verwacht en heeft met name te maken met de forse stijging van uitgaven met betrekking tot veranderprogramma's op het gebied van IT en de digitalisering van processen. Tevens zorgde de nieuwe pensioenregeling voor een toename van de kosten in 2018. De nieuwe regeling zorgt weliswaar voor extra lasten op korte termijn maar hier staat tegenover dat de nieuwe regeling voor de werkgever minder risico's kent op lange termijn. Per saldo bedroeg het operationeel resultaat van de verzekeraar € 42,6 miljoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteitspositie van de verzekeraar bleef zeer solide en dat heeft alles te maken met de verbanden die er zijn met onze winstdeling en onze beleggingen. Wij streven naar een optimaal evenwicht tussen het beleggingsbeleid, de winstdeling en de solvabiliteit. Het negatieve rendement op beleggingen in 2018 laat de werking daarvan zien bij tegenvallende resultaten. Het negatieve rendement leidde ertoe dat de verwachte winstdeling afneemt, maar de met veel zakelijke waarden op de lange termijn gerichte mix aan beleggingen zorgt ervoor dat deze afname beperkt blijft. Tegelijkertijd blijft de solvabiliteit op niveau, daarin speelt de mitigerende werking van het winstdelingssysteem een cruciale rol. De solvabiliteitsratio is zelfs gestegen naar 386%. Die stijging kwam doordat de mitigerende werking verder verbeterde. Deels is dit veroorzaakt door de werking van onze systematiek bij de daling van de aandelenkoersen in december 2018. Een andere oorzaak is gelegen in modelverbeteringen.

Hiermee wordt onderstreept dat DELA Natura een zeer robuust model heeft. Het beleggingsbeleid zorgt ervoor dat de winstdelingsverwachtingen niet al te zeer worden aangetast bij tegenvallers in de resultaten en de mitigerende werking van het winstdelingssysteem zorgt dat de solvabiliteit op peil blijft.

In 2018 konden wij, ondanks de negatieve beleggingsresultaten, een winstdeling geven van € 42 miljoen. De stijging ten opzichte van 2017 komt voor het grootste deel doordat de uitvaartkosteninflatie is gestegen naar 1,9% en we meer winstdeling willen geven ter compensatie van de backservice-premie. Ook is de gemiddelde dekkingsgraad die ten grondslag ligt aan de winstdeling per 1-1-2019 gestegen naar 189%. In 2017 was deze nog 171%.

A.3. Prestaties op gebied van beleggingen

De afdeling vermogensbeheer draagt zorg voor het algehele beleggingsbeleid waaronder de strategische allocatie van de gehele portefeuille en voor de operationele invulling van de beleggingen in andere activa dan direct vastgoed. De vastgoedorganisatie draagt zorg voor het directe vastgoed in Nederland en is geheel ondergebracht in DELA Vastgoedmanagement B.V. (“DELA Vastgoed”).

De doelallocatie van het te beleggen vermogen over de beleggingscategorieën is conform onderstaande strategische mix verdeeld.

Onder real assets worden vastgoed en infrastructuur verstaan. Zakelijke waarden (aandelen, vastgoed en infrastructuur) vertegenwoordigen 64% van de asset mix. Het aandeel van liquide beleggingen bedraagt 65% van de beleggingsportefeuille.

De werkelijke asset mix wijkt met uitzondering van de real assets portefeuille marginaal af van de strategische asset mix. In 2019 zal een reallocatie van de real assets portefeuille richting strategische asset allocatie worden doorgevoerd.

Resultaten 2018
Het bruto rendement voor 2018 bedraagt 2,46% negatief.

Hieronder een overzicht van het behaalde bruto rendement en de kosten in 2018 en ter vergelijking in 2017.

Bruto- en nettorendementen

Percentage

Bruto- en nettorendementen
    2018     2017  
             
Vastrentend Bruto rend. Kosten Netto rend. Bruto rend. Kosten Netto rend.
Aandelen ‑8,88% 0,31% ‑9,19% 15,11% 0,20% 14,91%
Vastrentend ‑2,08% 0,28% ‑2,35% 3,55% 0,23% 3,32%
Vastgoed 8,68% 0,34% 8,34% 8,76% 0,33% 8,43%
Infrastructuur 9,63% 8,30% 1,33% 2,57% 3,06% ‑0,49%
Totaal rendement ‑2,46% 0,33% ‑2,79% 8,74% 0,25% 8,49%

Het beleggingsrendement van de komende jaren wordt geschat op ongeveer 4,5% per jaar. Jaarlijks vindt een toets plaats of de rendementsverwachtingen nog realistisch zijn en waar nodig worden deze bijgesteld.

A.3.1. Aandelenportefeuille

De strategische regioverdeling van de aandelenportefeuille is in te delen in 4 regio’s (zie ook de grafiek onder A.3).

De portefeuilles in Europa en opkomende markten worden gebenchmarkt tegen de respectievelijke MSCI indices. Deze indices beslaan 85% van de beursgenoteerde beleggingsuniversum.

De portefeuilles in de regio’s Azië Pacific en Noord-Amerika worden gebenchmarkt tegen de MSCI Pacific IMI index. Dit is een index die 99% van de marktkapitalisatie van de beursgenoteerde bedrijven in de betreffende landen dekt.

A.3.2. Vastrentende waarden

De vastrentende portefeuille bestaat uit een liquide portefeuille van beursgenoteerde obligaties en een illiquide deel, bestaande uit hypotheken. De liquide obligatieportefeuille vertegenwoordigt 31% van de beleggingsportefeuille en is verdeeld per segment. De strategische verdeling is opgenomen in de grafiek onder A.3.

De staatsobligatieportefeuille bestaat uit obligaties van landen met een rating van minimaal AA bij inceptie. De bedrijfsobligaties hebben minimaal een investment grade rating bij inceptie. High yield concentreert zich op bedrijfsobligaties met een hoger risico in de Verenigde Staten. In 2018 heeft DELA de opbouw van een loans portefeuille afgerond. Loans zijn hoogrentende leningen van grote en middelgrote bedrijven met een variabele rentevergoeding. Bij een faillissement gaan deze leningen voor op eventueel uitstaande high yield obligaties. Ten slotte bestaat de portefeuille in opkomende markten uit obligaties in zowel lokale valuta (LC) als Amerikaanse dollars (HC). Er wordt een gelijke verdeling tussen LC en HC gehanteerd.

De vastrentende portefeuille is uitbesteed aan gespecialiseerde externe managers. Deze mandaten worden actief of volgens een smart beta strategie beheerd. Dit laatste is in feite een passieve belegging maar er wordt niet simpelweg een benchmark gevolgd. Een passieve belegging in vastrentende waarden zou simpelweg de grootste schuldenaren het grootste gewicht geven. Met een smart beta benadering wordt kritisch naar benchmarks gekeken en indien nodig wordt de benchmark naar eigen inzichten samengesteld. Dit geldt voor staatsobligaties, bedrijfsobligaties en high yield.

De hypotheekportefeuille is vanaf 2014 opgebouwd; deze portefeuille vertegenwoordigt 5% van het totale vermogen. Van belang is het realiseren van een aantrekkelijke marktconforme vergoeding terwijl het risico op wanbetaling wordt geminimaliseerd. Er worden uitsluitend hypotheken met NHG verstrekt.

A.3.3. Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde. Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, is ervan uitgegaan dat er invloed is van betekenis.

A.3.4. Real assets

De real assets portefeuille bestaat op dit moment uit vastgoed en infrastructuur. De strategische verdeling is opgenomen in de grafiek onder A.3.

Vastgoed is onder te verdelen in direct en indirect vastgoed. DELA Vastgoed management is verantwoordelijk voor de invulling van het directe vastgoed in Nederland. Het beleid is gericht op het actief  exploiteren van solitaire winkels en winkelcentra. Kennis van de markt, een uitgebreid netwerk en inspelen op toekomstige ontwikkelingen zijn van belang voor het realiseren van exploitatierendement binnen de juiste risico/rendement verhouding.

De indirecte Nederlandse woningportefeuille wordt beheerd door de externe manager Amvest. DELA participeert hiertoe in het Amvest Residental Core fund.

Het internationaal vastgoed bestaat momenteel uit een participatie in het CBRE Nordics fund.

De beleggingen in infrastructuur bestaan uit participaties in de Fondsen DIF Infrastructure V en EDIF V.

Onder winkels vallen ook de woningen en kantoren boven de winkels en parkeergarages bij winkelcentra.

A.3.5. Beleggingen voor index-linked en unit-linked verzekeringen

DELA heeft geen index-linked en unit-linked verzekeringen.

A.3.6. Afgeleide financiële instrumenten

DELA gebruikt afgeleide financiële instrumenten. Wanneer er sprake is van derivaten zoals interest rate swaps (deze kwamen niet voor op de balans van DELA eind 2018), valutatermijncontracten en aandelenopties, worden deze gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde van openbaar verhandelde derivaten is gebaseerd op genoteerde biedprijzen voor gehouden activa of uit te geven verplichtingen en genoteerde laatprijzen voor te verwerven activa of gehouden verplichtingen.

De valutatermijncontracten worden gemanaged op onderstaande wijze:

 • de valuta afdekking wordt elk kwartaal door de afdeling vermogensbeheer getoetst aan de beleggingsmix en er wordt indien nodig geherbalanceerd bij het doorrollen of uitzetten van valutatermijncontracten;
 • voor de af te dekken valuta binnen de aandelenportefeuille is de strategische hedge 70%. Het gaat hier om de Amerikaanse Dollar, Zwitserse Franc, Australische Dollar, Singapore Dollar, Japanse Yen, en het Britse Pond. Hierbij wordt een bandbreedte van 65% tot 75% gehanteerd;
 • de af te dekken valuta binnen de obligatieportefeuille zijn de Amerikaanse Dollar, Britse Pond, Australische Dollar, Canadese Dollar, Noorse Kroon en Singapore Dollar. Deze worden voor 100% afgedekt, waarbij een bandbreedte van 97% tot 103% wordt gehanteerd;
 • alleen als het hedgepercentage buiten de genoemde bandbreedtes belandt wordt de hedge tussentijds aangepast. Deze herbalancering zal binnen vijf werkdagen na de ontstane overschrijding plaatsvinden.
 • Vanaf 2019 wordt de valuta afdekking gereduceerd van 70% naar 50% (aandelen) respectievelijk van 100% naar 90% (obligaties).

DELA dekt het risico op een extreme aandelenschok af. Het doel hiervan is om DELA te beschermen tegen een zeer negatief scenario voor de aandelenmarkten waardoor DELA in een dermate slechte situatie komt dat de lange-termijn-doelstellingen in gevaar komen. Hiertoe zijn putopties op de aandelenportefeuille gekocht. De doelstelling is DELA te beschermen tegen een koersdaling van de totale aandelenportefeuille van meer dan 20%. Het is de verwachting dat het beschermingsniveau zich tussen de 90% en 70% (koersdaling van tussen 10% en 30%) van de marktwaarde van de aandelen zal bewegen. Ultimo 2018 was het beschermingsniveau als gevolg van de koersdalingen in december hoog: 87%.

A.3.7. Beleggingen in onderpand

Er zijn geen beleggingen in onderpand gegeven op 31 december 2018.

Momenteel wordt niet belegd in gesecuritiseerde instrumenten. Uitsluitend in het global credit mandaat is het toegestaan om, tot een maximum van 10% van het beheerd vermogen, in dat mandaat te beleggen in gesecuritiseerde instrumenten. De samenstelling van de beleggingsportefeuille wordt nauwgezet gemonitord om deze bepaling te controleren.

Securities lending beleid
DELA leent aandelen en obligaties uit (securities lending). Om het risico voor DELA te beperken dienen de leners hiervoor onderpand (collateral) te storten. Hierbij is cash-collateral niet toegestaan en aan de lenende partijen worden strenge eisen gesteld. Om het risico verder te beperken worden de volgende aanvullende restricties opgelegd:

 • tegenpartijen: alleen tegenpartijen met een rating van minimaal A- volgens S&P;
 • onderpand: alleen staatsobligaties van OECD landen met een rating van minimaal AA- volgens S&P;
 • de marktwaarde van het onderpand dient minimaal 102% te bedragen van de marktwaarde van de uitgeleende effecten;
 • aandelen op de engagementlijst (aandelen waarvan DELA het juridisch eigendom wil behouden) worden niet uitgeleend.

De marktwaarde van de uitgeleende stukken per 31-12-2018 bedraagt € 194,8 miljoen (2017: € 250,2 miljoen). Hiervoor is € 202,7 miljoen (2017: 255,6 miljoen) aan onderpand ontvangen.

Derivaten
DELA heeft derivaten om valuta- en aandelenrisico’s gedeeltelijk af te dekken. Per 31 december 2018 bedraagt de marktwaarde € 20,4 miljoen (valuta) respectievelijk € 59,7 miljoen (aandelen). Hiervoor is  € 24,2 miljoen (valuta) respectievelijk € 64,0 miljoen (aandelen) aan onderpand ontvangen.

A.4. Overige informatie

DELA heeft naast de eerder beschreven prestaties in beleggen en verzekeren nog een kernactiviteit, namelijk op het gebied van uitvaartverzorging. Deze activiteiten worden uitgevoerd door DELA Uitvaartverzorging B.V. (“DELA Uitvaartverzorging”) en DELA Holding Belgium N.V. (“DELA Holding Belgium”). De uitvaartverzorging bestaat uit het regelen van uitvaarten, het vervoer van overledenen en het exploiteren van crematoria en uitvaartcentra.

De diensten die DELA Uitvaartverzorging en DELA Holding Belgium verrichten voor de leden van DELA Coöperatie of polishouders van DELA Natura worden grotendeels betaald door de verzekeraar (DELA Natura). Beide entiteiten verrichten ook diensten voor niet-leden en niet-polishouders van DELA.

De kerncijfers van de uitvaarttak van DELA ontwikkelden zich als volgt:

Kerncijfers uitvaartbedrijf

Aantallen

Kerncijfers uitvaartbedrijf
   2018 2017 Delta    
           
Uitvaarten          
Nederland 33.422  31.821  5,03%    
België 11.461  11.795  ‑2,83%    
Totaal 44.883  43.616  2,90%    
           
Crematies in eigen crematoria          
Nederland 23.984  22.781  5,28%    
België 8.367  10.013  ‑16,44%    
Totaal 32.351  32.794  ‑1,35%    
           
Gemiddelde uitvaartkosten          
Voor Natura in Nederland, per volwassene, in euro's 4.197  4.134  1,52%    

x € 1 miljoen

   2018 2017 Delta    
           
Uitvaarten          
Opbrengst uitvaartverzorging 241 237 1,71%    

Voor leaseverplichtingen van DELA Coöperatie wordt verwezen naar hoofdstuk D.