B.3.2.3. Risicomanagementfunctie

De Financial Risk Management functie en de Operational Risk Management functie zijn belegd binnen het 2e lijns management en rapporteren aan het bestuur van DELA Coöperatie en aan de Audit- en Riskcommissie. De functies hebben tot doel het 1e lijns management te ondersteunen en adviseren bij het identificeren van relevante risico’s en daarnaast de reeds bekende risico’s alsmede de risicobereidheid te monitoren. Deze taken voeren zij ook uit voor de onderliggende bedrijfsonderdelen.

In de charters zijn voor deze functies op hoofdlijnen de verantwoordelijkheden vastgelegd.
Beide functies kennen vergelijkbare verantwoordelijkheden maar hebben elk een beleidsterrein waarop zij functioneren. De Financial Risk Manager richt zich met name op de financiële risico’s en de Operational Risk Manager richt zich met name op de operationele risico’s. De Financial Risk Manager en de Operational Risk Manager hebben periodiek overleg waarin aandacht besteed wordt aan de aggregatie van verschillende risico’s alsmede de compleetheid van de risicogebieden.

Om deze functies goed te kunnen uitvoeren is een functiebeschrijving opgesteld waarin de doelstelling van de functie, het takenpakket, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, key performance indicatoren, resultaatgebieden en belangrijkste uitdagingen zijn vastgelegd. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de 1e lijn om de Financial Risk Manager dan wel de Operational Risk Manager tijdig te betrekken in ontwikkelingen en besluiten zodat deze in staat is tijdig een mening te vormen en advies te geven. Ten aanzien van deze bevoegdheden speelt ook de mate van onafhankelijkheid van de functie een belangrijke rol. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen zijn beide 2e lijns functies functioneel gescheiden van de 1e lijn en rapporteren deze direct aan het bestuur van DELA Coöperatie, en tevens aan de Audit- en Riskcommissie. Daarnaast wordt in dit kader de onafhankelijkheid geborgd door een escalatiemogelijkheid richting de voorzitter van de Audit- en Riskcommissie.

In het functieprofiel van zowel de Financial Risk Manager als de Operational Risk Manager zijn het kennisniveau, de vaardigheden, competenties en de vereiste ervaring om de functies goed te kunnen uitvoeren vastgelegd.