B.3.2.5. Samenwerking tussen de sleutelfuncties

Samenwerking met andere disciplines in het algemeen en de overige sleutelfuncties in het bijzonder is van groot belang.

De uitgangspunten voor samenwerking met de overige sleutelfuncties zijn als volgt:

  • Actuariële Functie: de Risk Management functie kent een groot aantal raakvlakken met de actuariële functie. Deze raakvlakken bevinden zich onder meer op het vlak van de premiestelling, datakwaliteit en de solvabiliteit. Periodiek vindt in het Risico Coördinatie Overleg (“RCO”) afstemming plaats over gezamenlijke thema's en te nemen acties. Daarnaast heeft de Financial Risk Manager periodiek overleg met de Actuariële functiehouder;
  • Compliance functie: de Compliance Risk Manager ziet toe op het voldoen aan de gestelde in- en externe wet- en regelgeving. De risico’s die voortvloeien uit het niet voldoen aan regelgeving, zijnde risico’s op reputatieschade, maatregelen van de toezichthouder en risico’s in de continuïteit van de bedrijfsvoering, worden besproken met de Operational Risk Manager. Periodiek vindt in het RCO afstemming plaats over gezamenlijke thema's en te nemen acties;
  • Interne audit (3e lijn): de interne audit functie dient volledig onafhankelijk te opereren en toegang te hebben tot alle relevante gegevens en processen van DELA. De Financial Risk Manager en de Operational Risk Manager dienen hun bevindingen, onderliggende bestanden en procesdocumentatie ter inzage aan de interne audit functie ter beschikking te stellen.

DELA maakt gebruik van controle op de jaarrekening door de onafhankelijke accountant.

De bevoegdheden van de sleutelfunctionarissen zijn vastgelegd in de betreffende charters.

Risicomanagementproces
DELA kent een proces voor risicomanagement dat er voor zorgt dat er in alle omstandigheden inzicht is in de risico’s en waarbij afwegingen gemaakt worden tussen kansen, risico’s en in te richten beheersmaatregelen. Het risicomanagementproces is een continu proces en doorloopt de volgende stappen:

  • Identificeren risico’s;
  • Definiëren risicobereidheid;
  • Beheersen risico’s;
  • Bewaken en rapporteren over risico’s.

Een grafische weergave van het risicomanagementproces is in onderstaande figuur opgenomen.