B.3.2.6. Identificeren risico’s

DELA hanteert de onderstaande risicocategorieën die tevens zijn onderkend in Solvency-II. Deze zijn:

Onderkende risicocategorieën

Onderkende risicocategorieën
Risico conform Solvency-II Risico conform FOCUS
Marktrisico Marktrisico + Renterisico + Kredietrisico
Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico
Immateriële vaste activa Marktrisico
Tegenpartij Kredietrisico Kredietrisico
Verzekeringstechnisch risico Verzekeringstechnisch risico
Operationeel risico Operationeel risico+ Integriteitsrisico
Strategisch/ Reputatierisico  

Ter informatie is ook de vertaling van de Solvency-II risico’s gemaakt naar de risicocategorieën zoals gehanteerd onder FOCUS, de risicoanalyse tool van DNB. Het strategisch/reputatierisico is een risico waaraan door zowel de Financial Risk Manager als de Operational Risk manager aandacht wordt besteed. Het operationeel risico is de verantwoordelijkheid van de Operational Risk Manager en de overige in de bovenstaande tabel benoemde risicocategorieën vallen onder de verantwoordelijkheid van de Financial Risk Manager.

De identificatie kan plaatsvinden door zowel de 1e lijn als de 2e lijn. De Financial Risk Manager en Operational Risk Manager inventariseren periodiek de risico’s, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan opkomende risico’s. Onderdeel van de reguliere ORSA is daarnaast de beoordeling en toetsing van het risicoprofiel alsmede de beoordeling van de passendheid van het standaardmodel. In het RCO worden deze bevindingen besproken en gechallenged om tot een sluitend geheel van risico’s te komen.

Schematisch zijn deze risico-categorieën hieronder weergegeven.