B.3.2.7. Definiëren risicobereidheid

Op basis van de vastgestelde bedrijfsdoelstellingen en de draagkracht evalueert het bestuur van DELA Coöperatie op voordracht van de manager FRMA en op advies van zowel de Financial Risk Manager, de Operational Risk Manager en de Compliance Risk Manager jaarlijks het risicoprofiel van DELA.

Risicobereidheid is het risico dat DELA, op basis van haar risicoprofiel, wil lopen om de strategische doelen te behalen passend binnen de draagkracht (risicocapaciteit). Naast de te behalen doelen is borging van de continuïteit van de organisatie essentieel. Risicobereidheid bestaat uit kwalitatieve statements en kwantitatieve statements. De risicobereidheid wordt vertaald in risicolimieten en risicotoleranties om continue monitoring mogelijk te maken.

Het bestuur van DELA Coöperatie stelt de risicobereidheid vast. Hieronder valt onder meer de vaststelling van de normsolvabiliteit. De directieteams van de ZBO’s vertalen deze vervolgens naar eigen risicolimieten en –toleranties binnen de kaders van het groepsbeleid. Het bestuur stelt de risicolimieten en -toleranties definitief vast. Het risicoprofiel en de risicobereidheid wordt, na vaststelling door het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Met behulp van de ORSA toetsen het bestuur (op groepsniveau) en de directieteams (op entiteitniveau) enerzijds of het risicoprofiel passend is in het licht van de bedrijfsdoelstellingen en de huidige kapitaalspositie en anderzijds beoordelen zij of DELA bij het vastgestelde beleid ook in moeilijke tijden solvabel blijft. Daarbij wordt een expliciete relatie gelegd tussen het risicoprofiel en de kapitaalspositie. In dit proces speelt FRMA een belangrijke rol en adviseren de Financial Risk Manager en de Operational Risk Manager.

B.3.2.7.1. Kwalitatieve en kwantitatieve statements

De kwalitatieve statements worden jaarlijks door het bestuur van DELA Coöperatie op groepsniveau vastgesteld. De kwalitatieve statements vertaalt het bestuur naar kwantitatieve statements. De kwalitatieve en kwantitatieve statements gelden voor alle bedrijfsonderdelen van DELA. De Directieteams vertalen deze statements naar operationele risicotoleranties en –limieten. Directieteams kunnen binnen de gedefinieerde statements aanvullende statements definiëren. De kwalitatieve operationele statements worden uitsluitend vertaald naar operationele limieten en toleranties.

B.3.2.7.2. Risicotoleranties en -limieten

Voor een nadere kwantificering van de risicobereidheid vertalen de directieteams de statements naar operationele risicolimieten en –toleranties en Key Risk Indicators (KRI’s). Voor iedere KRI is het gewenste risico, de risicotolerantie en de risicolimiet vastgesteld. Onderstaande tabel geeft een indeling en toelichting van de onderkende risiconiveaus.

Risicotoleranties en -limieten

Risicotoleranties en -limieten
Omschrijving Status Betekenis Riskresponse
Gewenst niveau risico Groen Gewenst niveau van risico Bewaken
Risico-tolerantie Oranje Acceptabel niveau van risico, maar mogelijke actie gewenst. Onderzoek naar oorzaken en mogelijk gewenste actie(s)
Risico-limiet Rood Ongewenst niveau van risico Ondernemen correctieve acties om risico’s tot acceptabel niveau terug te brengen.

Voor de relevante risicocategorieën alsmede de bijbehorende KRI’s en de gedefinieerde toleranties en limieten voor DELA Nederland en DELA België geldt dat deze jaarlijks door het bestuur van DELA Coöperatie en de directieteams worden geëvalueerd.

B.3.2.7.3. Toelichting riskresponse

De riskresponses worden hierna toegelicht.

Bewaken
Zolang een risico-indicator aan de vastgestelde tolerantiegrenzen voldoet (status groen), zal de betreffende risico-indicator periodiek gemonitord blijven worden maar zijn er geen verder acties vereist.

Onderzoeken
Indien een risico-indicator zich tussen de tolerantie en de limiet bevindt (status oranje), zal het management nader onderzoek uitvoeren naar de oorzaak en impact van deze overschrijding. Naar aanleiding van deze analyse zal dan besloten worden of actie noodzakelijk is. De Financial Risk Manager en/of de Operational Risk Manager monitoren dit proces.

Acties ondernemen
Indien een risico-indicator zich buiten de risicolimiet bevindt (status rood), is het starten van een managementactie noodzakelijk. Doel van deze managementactie dient te zijn het risico te beperken. Hiertoe kunnen afhankelijk van de aard en omvang van de overschrijding verschillende maatregelen getroffen worden. De Financial Risk Manager en/of de Operational Risk Manager zullen dit proces monitoren.