B.3.2.7.2. Risicotoleranties en -limieten

Voor een nadere kwantificering van de risicobereidheid vertalen de directieteams de statements naar operationele risicolimieten en –toleranties en Key Risk Indicators (KRI’s). Voor iedere KRI is het gewenste risico, de risicotolerantie en de risicolimiet vastgesteld. Onderstaande tabel geeft een indeling en toelichting van de onderkende risiconiveaus.

Risicotoleranties en -limieten

Risicotoleranties en -limieten
Omschrijving Status Betekenis Riskresponse
Gewenst niveau risico Groen Gewenst niveau van risico Bewaken
Risico-tolerantie Oranje Acceptabel niveau van risico, maar mogelijke actie gewenst. Onderzoek naar oorzaken en mogelijk gewenste actie(s)
Risico-limiet Rood Ongewenst niveau van risico Ondernemen correctieve acties om risico’s tot acceptabel niveau terug te brengen.

Voor de relevante risicocategorieën alsmede de bijbehorende KRI’s en de gedefinieerde toleranties en limieten voor DELA Nederland en DELA België geldt dat deze jaarlijks door het bestuur van DELA Coöperatie en de directieteams worden geëvalueerd.