E.1.5.1. Vooruitzichten ontwikkeling eigen vermogen

In de vooruitzichten van de ontwikkelingen van het eigen vermogen worden voor de komende periode geen materiële wijzigingen verwacht. Het eigen vermogen wordt doormiddel van maandelijkse rapportage van de solvabiliteitsratio gemonitord.

DELA heeft geen voornemens om in de nabije toekomst kapitaal aan te trekken.