C.2.2.3. Samenstelling van de aandelenportefeuille

Onderstaande grafieken laten de samenstelling van de aandelenportefeuille naar sectoren en regio’s zien. Hierbij zijn de beleggingen in fondsen meegenomen. De totale waarde exclusief strategische deelnemingen (ad € 12 miljoen) bedraagt ultimo 2018 € 1.965 miljoen (2017: € 2.194 miljoen). De aandelenposities exclusief strategische deelnemingen van DELA Coöperatie zijn gelijk aan die van DELA Natura; andere entiteiten bezitten geen aandelenposities.

Uit de navolgende grafieken wordt duidelijk dat het aandelen risico goed gediversificeerd is naar sectoren en regio’s. DELA belegt een beperkt deel van haar portefeuille in emerging markets.

Daarnaast zijn de aandelenposities over de gehele wereld gespreid, zoals uit onderstaande grafiek blijkt:

In 2017 is een start gemaakt met het beleggen in infrastructurele fondsen (ultimo 2018: € 40,6 miljoen belegd vermogen). In de komende jaren zullen beleggingen in infrastructuur verder worden uitgebouwd.

Het totale volume van de aandelenportefeuille is met 10% gedaald, voornamelijk door koersdalingen eind 2018.