Samenvatting

SFCR-rapport 2018

Dit rapport is, met goedkeuring van de toezichthouder, een gezamenlijk verslag van DELA Coöperatie U.A. (“DELA Coöperatie”) en DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. (“DELA Natura”) inzake de Solvabiliteit en de Financiële Toestand van beide entiteiten (internationale naam: Solvency and Financial Condition Report – SFCR). Het is opgesteld aan de hand van de eisen die daaraan zijn gesteld in de Richtlijn en de Gedelegeerde Verordening Solvency-II.

In dit document wordt met DELA bedoeld: DELA Coöperatie en haar dochters; er wordt gerefereerd aan zaken die betrekking hebben op DELA als geheel.

Structuur van het rapport

De structuur van rapport is zoals voorgeschreven in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op:

  • artikel 51 t/m 56 van de Solvency-II Richtlijn;
  • artikel 292 t/m 298 en 359 t/m 364 van de Gedelegeerde Verordening.

De bedragen in dit rapport sluiten aan bij de kwantitatieve verslagstaten (QRT’s), zoals gerapporteerd aan de toezichthouder. De openbare verslagstaten die behoren bij deze SFCR staan in een separaat document (onderdelen van de staten S.02, S.05, S.22, S.23. S.25 en S.32).

De opbouw van dit rapport is als volgt:

  • In hoofdstuk A worden de activiteiten van DELA beschreven, zowel in generieke zin als op het gebied van verzekeringen en beleggingen;
  • Hoofdstuk B beschrijft de organisatiestructuur, waarbij ook wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, de Raad van Commissarissen en de sleutelfuncties. Tevens wordt beschreven hoe invulling is gegeven aan de opzet en werking van de sleutelfuncties;
  • De verschillende risico’s waaraan DELA is blootgesteld komen in hoofdstuk C aan de orde, evenals de opbouw van het vereiste kapitaal (SCR, Solvency Capital Requirement);
  • In hoofdstuk D worden zowel de balans in onze jaarrekening als de Solvency-II balans toegelicht, alsmede de aansluiting daartussen;
  • Tenslotte wordt in hoofdstuk E ingegaan op kapitaalbeheer.

Bedrijf en resultaten
De operationele resultaten over 2018 waren goed. Het beleggingsresultaat was negatief, waardoor per saldo een fors verlies wordt gerapporteerd. Ondanks de tegenvallende beleggingsresultaten steeg de solvabiliteitsmarge en kon de coöperatie toch € 42 miljoen aan winstdeling uitkeren ten gunste van haar leden.

Ook in 2018 nam het premie-inkomen toe. Met een groei van 4% steeg het premie-inkomen naar € 451 miljoen.

De Solvency-II-ratio van DELA Coöperatie U.A. per 31 december 2018 is 373% (2017: 309%) en dat is vrijwel volledig tier 1 kapitaal. In de tabel zijn de kerncijfers weergegeven.

 

Solvency II-positie DELA Coöperatie

x € 1 miljoen

Solvency II-positie DELA Coöperatie
  31-12-2018 31-12-2017      
           
tier 1 vermogen 1.647  1.704       
tier 2 vermogen ‑  ‑       
tier 3 vermogen ‑       
totaal eigen vermogen Solvency II 1.652  1.704       
SCR 442  551       
Solvency II ratio 373% 309%      

De solvabiliteitspositie bleef zeer solide en dat heeft alles te maken met de verbanden die er zijn met onze winstdeling en onze beleggingen. Wij streven naar een optimaal evenwicht tussen het beleggingsbeleid, de winstdeling en de solvabiliteit. Het negatieve rendement op beleggingen in 2018 laat de werking daarvan zien bij tegenvallende resultaten. Het negatieve rendement leidde ertoe dat de verwachte winstdeling afneemt, maar de met veel zakelijke waarden op de lange termijn gerichte mix aan beleggingen zorgt ervoor dat deze afname beperkt blijft. Tegelijkertijd blijft de solvabiliteit op niveau, daarin speelt de mitigerende werking van het winstdelingssysteem een cruciale rol. De solvabiliteitsratio is zelfs gestegen naar 373% en die stijging kwam doordat de mitigerende werking verder verbeterde. Deels kwam dat door de werking van onze systematiek bij de daling van de aandelenkoersen in december 2018. Voor een deel komt dat ook doordat de mitigerende werking beter kon worden ingeschat door modelverbeteringen. Hiermee wordt onderstreept dat DELA een zeer robuust model heeft. Het beleggingsbeleid zorgt ervoor dat de winstdelingsverwachtingen niet al te zeer worden aangetast bij tegenvallers in de resultaten en de mitigerende werking van het winstdelingssysteem zorgt dat de solvabiliteit op peil blijft.

De SCR (Solvency Capital Requirement – het vereiste kapitaal) van DELA Coöperatie bestaat vooral uit het verzekeringstechnische risico en het marktrisico, zoals in onderstaande figuur is weergegeven. In hoofdstuk C is dit nader uitgewerkt.

Samenstelling SCR, ultimo 2018

Organisatiestructuur en governance

DELA opereert in Nederland, België en Duitsland. DELA is in Nederland en België actief als (uitvaart)verzekeraar en uitvaartverzorger. In Duitsland is DELA Natura in 2018 gestart met de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen en in 2019 komen daar uitvaartverzekeringen bij. Vrijwel alle polishouders van de Nederlandse vestiging van DELA Natura zijn lid van DELA Coöperatie.

In 2018 is de verantwoordelijkheid voor de compliancefunctie verschoven van de CEO naar de CFRO, tegelijkertijd is er een nieuwe compliancefunctionaris aangesteld. Verder zijn er geen materiële wijzigingen geweest in de inrichting en de bezetting van de sleutelfuncties zoals vereist in de Solvency-II-regelgeving. De tweedelijns-functies zijn ingevuld met drie fulltime functies voor financieel respectievelijk operationeel risicomanagement en compliance. De actuariële functie is extern belegd bij Willis Towers Watson.

Solvabiliteit, risicoprofiel en kapitaalbeheer

Ons systeem van winstdeling speelt een belangrijke rol in de solvabiliteitspositie. In overleg met de Algemene Vergadering is besloten dat wij de winstdeling kunnen variëren, niet in functie van de daadwerkelijke winst in een jaar, maar vooral in functie van de onderliggende dekkingsgraad van onze verplichtingen en daarmee in functie van de actuele rentestanden. Het komt erop neer dat als de rente zeer laag is, wij een beroep doen op onze leden door een grotere bijdrage te vragen om de waardevastheid van de uitkeringen bij de uitvaartverzekeringen te dragen. Aangezien de lage rentestand veelal gepaard gaat met een lage inflatie, is het effect op de jaarlijkse premieverhoging goed te overzien. Per 1 januari 2019 is de premie voor het DELA UitvaartPlan (onze uitvaartverzekering) met 2,47% verhoogd, waarvan 1,90% inflatie en 0,57% financiering van de backservice. Indien de volledige last van de indexering doorberekend zou zijn dan zou de premieverhoging 3,49% zijn geweest. Voor de vergelijking: de afgelopen 5 jaar was de gemiddelde premieverhoging vanwege de stijging van de gemiddelde uitvaartkosten 1,90%. In 2017 versterkten we onze buffers met een forse winst en relatief weinig winstdeling. In 2018 hebben wij meer winstdeling gegeven ondanks een netto verlies.

De Solvency-II-ratio van DELA Coöperatie was op 31 december 2018 373%. Onze lange-termijn-doelstelling is een solvabiliteitsratio die hoger blijft dan 250%. Onze ratio getuigt van een stevige positie, zeker gezien de langdurige lage renteniveaus.

De afgelopen jaren hebben wij verbeteringen doorgevoerd in het stelsel van kapitaalbeleid en risk-appetite-statements en dat is nu een robuust geheel. De jaarlijkse evaluatie leidde tot slechts enkele verfijningen. Uit de ORSA blijkt dat de solvabiliteitspositie bestand is tegen stresstesten.